معرفی دبیران

کادری مجرب و متخصص از بهترین دبیران استان البرز و تهران و مدارس استعدادهای درخشان

دکتر علی رامندی

- مدیر و موسس مدارس آرمان نو

- دبیر ریاضی

- کارشناسی ارشد ریاضی و دکترا مدیریت امور فرهنگی

- دبیر رسمی آموزش و پرورش

استاد پوریا قنبرلو

- دبیر زبان انگلیسی

- معاونت آموزشی متوسطه اول

- کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

استاد مصطفی رهبری زارع

- دبیر مطالعات اجتماعی

- کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران

استاد سید معین ساجدیان

- دبیر ادبیات فارسی
 
- کارشناس دبیری ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

- دبیر رسمی آموزش و پرورش

استاد مرتضی بهرامی

- دبیر ادبیات فارسی

- کارشناس ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان  

- دبیر رسمی آموزش و پرورش

استاد مجید غلامی

- دبیر علوم

- کارشناس آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان تهران

- دبیر رسمی آموزش و پرورش

استاد محمد صادق خدائی

- دبیر کار و فناوری

- کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

- دبیر رسمی آموزش و پرورش

استاد علیرضا کریمی

- دبیر دینی و قرآن

- معاونت پرورشی متوسطه اول

- کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

استاد محمد کمال عباسی

- دبیر تربیت بدنی

- کارشناسی کامپیوتر

- دبیر رسمی آموزش و پرورش

- مربی و داور بین المللی تکواندو

استاد عرفان واحدی

-دبیر دینی و قرآن

-کارشناسی ارشد مدیریت مالی