اردوی تفریحی کردان دانش آموزان متوسطه اول آرمان نو               تاریخ : 1402/2/19 و  1402/2/20